fbpx
30 χρόνια φροντίζουμε για το πρωινό σας
Δημητριακά για όλη την οικογένεια από τη MILLHOUSE
Δήλωση Απορρήτου
Η προστασία προσωπικών δεδομένων έχει πρωταρχική σημασία για την εταιρεία μας. Για το λόγο αυτό λαμβάνουμε τα κατάλληλα μέτρα για να προστατέψουμε τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργαζόμαστε και να διασφαλίσουμε ότι η επεξεργασία πραγματοποιείται πάντοτε σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που τίθενται από το ισχύον Νομοθετικό Πλαίσιο. Η παρούσα Δήλωση Απορρήτου της ΙΝΤΡΟΦΕΞ Α.Β.Ε.Ε. (ακολούθως ως η "Εταιρεία"), περιγράφει τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε, τον σκοπό που τα συλλέγουμε, τον τρόπο που τα χρησιμοπουούμε και τα προστατεύουμε, καθώς και τα δικαιώματα που έχουν όσοι μας έχουν τα εμπιστευτεί.

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε, επεξεργαζόμαστε και διατηρούμε είναι ονόματα, στοιχεία επικοινωνίας (διευθύνσεις, τηλέφωνα, e-mails) καθώς και αριθμούς μητρώων και ταυτοποίησης των συνεργατών τηε εταιρείας, που τους έχουν χορηγηθεί από Υπηρεσίες του Κράτους όπως ΑΦΜ, ΑΜΚΑ και αριθμό ταυτότητας. Επίσης, συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε βιογραφικά που λαμβάνουμε καθώς και ειδικά προσωπικά δεδομένα που είναι σχετικά με την δραστηριότητα της εταιρείας μας δεδομένου ότι είναι υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Γιατί τα χρειαζόμαστε – Σκοπός επεξεργασίας

Τα προσωπικά δεδομένα συλλέγονται, αποθηκεύονται και υποβάλλονται σε επεξεργασία στις εγκαταστάσεις της Εταιρείας που βρίσκεται στην διεύθυνση Θέμιδος 15, Αγ. Ιωάννης Ρέντης 182 33, Ελλάδα (http://www.introfex.gr)

Η Εταιρεία χρειάζεται τα δεδομένα τα οποία συλλέγει για:

 • Για να επικοινωνεί με τους συνεργάτες της στο πλαίσιο της επιχειρηματικής τους συνεργασίας.
 • Για να ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους για τα προϊόντα της.
 • Για τη συμμόρφωση της Εταιρείας προς έννομη υποχρέωσή της, όπως για παράδειγμα για λόγους συμμόρφωσης με την εργατική, ασφαλιστική, και φορολογική νομοθεσία.
 • Για σκοπούς έννομων συμφερόντων που επιδιώκει η Εταιρεία, με την προϋπόθεση ότι τα συμφέροντα ή/και τα θεμελιώδη δικαιώματά σας δεν υπερέχουν των έννομων αυτών συμφερόντων.
 • Για να ερευνήσει και να απαντήσει σε αναφορές ή περιστατικά που αφορούν την επιχείρηση.
 • Για άλλο ειδικό σκοπό που η Εταιρεία φροντίζει να γνωστοποιεί όταν αποκτά προσωπικά δεδομένα.
 • Για να συμμορφωθεί με τους νόμους και τους κανονισμούς καθώς και για να προστατεύσει τα νόμιμα συμφέροντά της κατά τη συνεργασία της με τις αρμόδιες Αρχές.

Στις περισσότερες περιπτώσεις διαχείρισης προσωπικών δεδομένων η Εταιρεία κοινοποιεί γνωστοποιήσεις και λαμβάνει τις αντίστοιχες συναινέσεις.

Η Εταιρεία δεν λαμβάνει συναίνεση όταν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για:

 • την εκτέλεση σύμβασης
 • τη συμμόρφωση με έννομη υποχρέωση της
 • τη διαφύλαξη ζωτικού συμφέροντος σας ή άλλου φυσικού προσώπου
 • την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον
 • τους σκοπούς των έννομων συμφερόντων της
Cookies

Η Εταιρεία μπορεί να συγκεντρώνει στοιχεία αναγνώρισης των επισκεπτών/ χρηστών των δικτυακών της τόπων www.introfex.gr, www.millhouse.gr χρησιμοποιώντας αντίστοιχες τεχνολογίες, όπως cookies ή/και την παρακολούθηση διευθύνσεων πρωτοκόλλου Internet (IP). Ειδικότερα, δύναται να αξιοποιεί τις δυνατότητες που παρέχονται μέσω του Google Analytics για την εύρυθμη λειτουργία της ιστοσελίδας της χρησιμοποιώντας την τεχνολογία που ονομάζεται “cookies”, για την ενημέρωση και την εξυπηρέτηση διαφημιστικών μηνυμάτων με βάση τις προηγούμενες επισκέψεις κάποιου στις ιστοσελίδες της Εταιρείας. Το cookie είναι ένα μικρό αρχείο δεδομένων που μια ιστοσελίδα (συμπεριλαμβανομένων και των ιστοσελίδων της Εταιρείας) μπορεί να στείλει στο πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιεί το υποκείμενο, το οποίο μπορεί στη συνέχεια να αποθηκευθεί στο σκληρό δίσκο του, χωρίς να λαμβάνει γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του, ώστε να καταστεί εφικτή η αναγνώρισή του μόλις επιστρέψει. Τα cookies δύνανται να συλλέγουν πληροφορίες των επισκεπτών της ιστοσελίδας (τύπος φυλλομετρητή επισκέπτη, κ.α.) για τη διευκόλυνση της πρόσβασης του επισκέπτη/χρήστη όσον αφορά στη χρησιμοποίηση συγκεκριμένων υπηρεσιών ή και σελίδων του δικτυακού τόπου, καθώς και για στατιστικούς λόγους, αλλά και για την εκτίμηση της αποτελεσματικότητας της ιστοσελίδας.

Ορισμένα από τα cookies που η Εταιρεία χρησιμοποιεί είναι αυστηρώς απαραίτητα για την λειτουργία των ιστοσελίδων της και δεν ζητείται η συγκατάθεσή σας να τοποθετηθούν στο εκάστοτε πρόγραμμα περιήγησης (browser) που χρησιμοποιείτε.

Διαβίβαση των προσωπικών δεδομένων σε Τρίτους

Τα προσωπικά δεδομένα που η Εταιρεία επεξεργάζεται ενδεχομένως να διαβιβαστούν στους παρακάτω:

Στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες, στα Ασφαλιστικά Ταμεία, Δημόσιες Αρχές και τις Τράπεζες για την διενέργεια οικονομικών συναλλαγών
Σε εξωτερικούς συνεργάτες της, παρόχους επαγγελματικών υπηρεσιών (π.χ. νομικοί σύμβουλοι, λογιστές, ελεγκτές, ασφαλιστές).

Σε κάθε διαβίβαση, λαμβάνεται πάντα κάθε μέτρο, ώστε τα δεδομένα που θα διαβιβάζονται να είναι τα ελάχιστα αναγκαία και ότι θα συντρέχουν πάντα οι προϋποθέσεις για νόμιμη, θεμιτή και διαφανή επεξεργασία τους.

Κατά τη χρήση των υπηρεσιών οποιουδήποτε τρίτου, εκτελούντος την επεξεργασία, η Εταιρεία θα εξασφαλίσει ότι ο τρίτος θα παρέχει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων όπως απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία.

Δεν διαβιβάζονται δεδομένα σε Τρίτους εκτός Ελλάδος.

Χρονικό διάστημα διατήρησης προσωπικών δεδομένων

Τα προσωπικά δεδομένα αποθηκεύονται για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο από όσο είναι απαραίτητο, λαμβάνοντας υπόψη τους σκοπούς των δραστηριοτήτων επεξεργασίας και τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας.

Μετά από αυτή την περίοδο, τα προσωπικά δεδομένα θα καταστραφούν ή θα διαγραφούν χωρίς να είναι η Εταιρεία σε θέση να τα ανακτήσει.

Ποια είναι τα δικαιώματά των ιδιοκτητών των προσωπικών δεδομένων;

Υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις που αναφέρονται στη Νομοθεσία περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και του Γενικού Κανονισμού, ως ιδιοκτήτες των προσωπικών δεδομένων έχετε τα εξής δικαιώματα:

Δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα. Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε και να λάβετε αντίγραφο του συνόλου των προσωπικών δεδομένων που η Εταιρεία διατηρεί για εσάς, να ενημερωθείτε για τις πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 15 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων, και να διαπιστώσετε ότι τα δεδομένα σας υφίστανται νόμιμης επεξεργασίας.
Δικαίωμα διόρθωσης των προσωπικών σας δεδομένων. Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διόρθωση τυχόν ανακριβών ή μη ισχυόντων πλέον δεδομένων που σας αφορούν (π.χ. διεύθυνση οικίας).
Δικαίωμα διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων (δικαίωμα στη λήθη). Έχετε Το δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή δεδομένων που σας αφορούν, υπό τις συγκεκριμένες προϋποθέσεις του άρθρου 17 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων.
Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων. Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων σας στις περιπτώσεις και υπό τις προϋποθέσεις που περιγράφονται στο άρθρο 18 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων.
Δικαίωμα φορητότητας των προσωπικών σας δεδομένων. Έχετε το δικαίωμα υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 20 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων τη δυνατότητα να ζητήσετε αφενός τη λήψη των δεδομένων σας στην μορφή που επιθυμείτε και αφετέρου τη διαβίβαση των δεδομένων σας σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, εφόσον κάτι τέτοιο είναι τεχνικά εφικτό.
Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε, συνολικώς ή εν μέρει, στην επεξεργασία των δεδομένων σας στις περιπτώσεις και υπό τις προϋποθέσεις που περιγράφονται στο άρθρο 21 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων.
Δικαίωμα αναίρεσης της συναίνεσης. Στις περιπτώσεις που η επεξεργασία βασίζεται στη συναίνεση που έχετε δώσει στην Εταιρεία, έχετε το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να ανακαλέσετε τη συναίνεσή σας χωρίς αυτό να επηρεάζει τη νομιμότητα της επεξεργασίας για το διάστημα πριν την ανάκληση της συναίνεσης σας.

Έχετε το δικαίωμα να ασκήσετε τα παραπάνω δικαιώματα υπό την προϋπόθεση ότι η Εταιρεία δεν δεσμεύεται να πράξει διαφορετικά λόγω νομοθετικής ή κανονιστικής υποχρέωσης ή δικαστικής απόφασης.

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να λάβετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα παραπάνω δικαιώματά σας ή να ασκήσετε ένα ή περισσότερα από τα δικαιώματα αυτά, επικοινωνήστε εγγράφως -μέσω αποστολής email- με τον Υπεύθυνο Προστασίας Προσωπικών δεδομένων της Εταιρείας (dataprotection@introfex.gr).

Η Εταιρεία έχει ορίσει Υπεύθυνο Ασφαλείας Πληροφοριών και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων την κυρία Καϊμακίδου.

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να υποβάλλετε παράπονο για τον τρόπο που η Εταιρεία χειρίστηκε τα προσωπικά σας δεδομένα, επικοινωνήστε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, στο e-mail dataprotection@introfex.gr. Ο Υπεύθυνος Προστασίας Προσωπικών δεδομένων θα εξετάσει το παράπονό σας και θα συνεργαστεί μαζί σας για να επιλύσει το θέμα.

Εάν εξακολουθείτε να πιστεύετε ότι τα προσωπικά σας δεδομένα δεν έχουν αντιμετωπιστεί κατάλληλα σύμφωνα με το νόμο, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Αρχή Προστασίας Δεδομένων (www.dpa.gr) και να υποβάλλετε κάποια καταγγελία.

Μέτρα Ασφαλείας

Η Εταιρεία έχει λάβει τα κατάλληλα μέτρα ασφάλειας προκειμένου να προστατεύσει τα προσωπικά δεδομένα έναντι οποιασδήποτε παραβίασης που μπορεί να οδηγήσει σε τυχαία ή παράνομη καταστροφή τους, απώλεια ή μεταβολή τους, ή άνευ άδειας κοινοποίηση τους σε τρίτους.

Επιπλέον, περιορίζει την πρόσβαση στα απολύτως αναγκαία προσωπικά δεδομένα μόνον σε εκείνους τους εργαζόμενους ή συνεργάτες, οι οποίοι έχουν συγκεκριμένο επαγγελματικό λόγο να έχουν τέτοια πρόσβαση. Η πρόσβαση αυτή γίνεται με συγκεκριμένες και αναλυτικές οδηγίες και υπόκειται σε υποχρεώσεις τήρησης απορρήτου και εμπιστευτικότητας.

Η Εταιρεία έχει αναπτύξει Πολιτική σχετικά με την διαχείριση περιστατικών ασφαλείας η οποία αν απαιτηθεί, θα εφαρμοστεί προκειμένου να αντιμετωπιστούν τυχόν συμβάντα ασφαλείας ή παραβίασης δεδομένων. Εάν τυχόν λάβει χώρα τέτοιο περιστατικό, κι εφόσον συντρέχουν οι εκ του νόμου προϋποθέσεις, θα πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες ενημερώσεις/γνωστοποιήσεις προς την αρμόδια εποπτική αρχή και τα εμπλεκόμενα υποκείμενα προσωπικών δεδομένων θα ενημερωθούν εγκαίρως και αναλυτικά.

Τροποποιήσεις της Δήλωσης Απορρήτου

Στην περίπτωση που η παρούσα Δήλωση τροποποιηθεί, μπορείτε να ενημερωθείτε μέσω σχετικής ανάρτησης στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.introfex.gr, όπου θα μπορείτε να βρείτε και την αναθεωρημένη Δήλωση Απορρήτου.

Για καλύτερη εμπειρία χρήσης, παρακαλώ γυρίστε τη συσκευή σας σε κάθετη θέση.

Please turn your device in a vertical position
Go down Go to left Go up Go to right Check Close Drag clicked Drag normal Forms close Forms drop down small Forms drop down More Pin Play Balanced Nutrition Salt Free Sugar Free Protein Cocoa Fibers Bio Calories No Palm Oil Antioxidant Vegetarian Whole Grain Product labels bio Product labels new design Underline Facebook Instagram Youtube
Facebook Instagram Twitter Tumblr YouTube Pinterest Pinterest Soundcloud Behance Google Plus LinkedIn Search Email Tik Tok